Kampuksen toiminta jatkuu ensi vuonnakin

KULTTUURIOSUUSKUNTA PRO ORIVESI
TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Osuuskunta perustettiin 30.9.2019. Se merkittiin kaupparekisteriin 6.11.2019. Osuuskunta osti Ahlmanin koulun säätiöltä maineikkaan Oriveden Opiston entiset tilat 21.11.2019 tehdyllä kauppakirjalla.

Osuuskunnan tavoitteena on luoda Oriveden Kampuksesta vireä sivistys-, kansalais- ja kulttuuritoiminnan keskus, joka tuo yhteen tutkijoiden, kansalaistoimijoiden, hallinnon ja politiikankin toimijoita, ja siten tuo kansalaisten saataville niin asiantuntijatietoa kuin erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiäkin. Oriveden palauttaminen maamme vapaan sivistystyön alalla kirjallisuuden/sanataiteen ja niiden opetuksen keskukseksi on paikallaan siksikin, ettei vastaavaa opetusta ole muualla tarjolla.

Oriveden Kampus sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa. Paikallisjuna-asemalle ja linja-autoasemalle on matkaa muutama sata metriä. Kaukojunien asema on muutaman kilometrin päässä ja useilta junavuoroilta on kaupungin toteuttama Nopa-bussiyhteys tai Nyssykkä-yhteys keskustaan.

Kirjallisuus

Oriveden Opisto oli vuosikymmenet merkittävä sanataiteen ja kirjoittamisen koulutuspaikka. Osuuskunta haluaa vaalia tätä perinnettä. Samaan tapaan kuin Sodankylän elokuvajuhlat ovat tulleet alansa merkkitapaukseksi on Oriveden Kampuksella tavoitteena pitkällä tähtäimellä muodostua vastaavanlaiseksi kirjallisuuden tapahtumapaikaksi. Ensimmäiset askeleet tähän ovat vuoden 2021 aikana seuraavat tapahtumasisällöt:

Seminaari maaseudun kirjallisuudesta ja kirjallisuuden maaseudusta
Tavoitteena on yhdessä alan tutkijoiden, kirjailijoiden ja yleisön kanssa pohtia, miten maaseutua on suomalaisessa kirjallisuudessa eri aikoina käsitelty, miten maaseutu-käsite on muuttunut ja mitkä sisäiset tai ulkoiset tekijät muutokseen ovat vaikuttaneet.

Kirjailijapäivät
Osuuskunta aloittaa useiden kirjailijoiden toivomien Oriveden kirjailijapäivien järjestämisen. Ammattikirjailijoille tarjotaan mahdollisuus keskustella keskenään ryhmissä rauhallisissa puisto-oloissa Kampuksen puistossa. Ensimmäisenä vuonna todennäköisesti tyydytään pitkän viikonlopun mittaiseen tapahtumaan, mutta jatkossa tavoitteena on järjestää Oriveden kirjailijaviikko. Yhteistyötä haetaan esimerkiksi Kirjailijaliiton kanssa.

Kirjahuone
Kampukselle järjestetään yleisölle avoin kirjakahvilan tyyppinen tapaamispaikka, jossa voi käydä lukemassa ja selailemassa kirjoja sekä keskustelemassa tuttujen ja tuntemattomien kanssa niin kirjoista kuin muistakin aiheista. Kirjahuoneeseen otetaan vastaan yleisöltä heidän poistamaansa kirjallisuutta, jotta se ei päädy kaatopaikalle tai poltettavaksi. Kirjahuoneesta muodostetaan vähitellen orivesiläisten olohuone.

Kirjailijatapaamiset
Pitkin vuotta järjestetään yhdessä kaupunginkirjaston, kirjoittajalukion ja muiden yhteisöjen kanssa kirjailijatapaamisia niin Kampuksen kirjahuoneessa kuin esimerkiksi kirjastossa. Ainakin yksi kirjailijatapaamisista kohdennetaan esikoiskirjailijoille ja tapahtumavuonna julkaistujen kirjojen tekijöille. Näin palataan osittain Oriveden Opiston aikanaan järjestämien uuden kirjan päivien perinteeseen. Yleisölle luodaan mahdollisuus tutustua uuteen suomalaiseen kirjallisuuteen ja kirjailijoihin. Kokonaisuudessaan kirjojen lukemista ja lukemisen ymmärtämistä halutaan laajentaa.

Kirjailijoiden rekrytointitapahtuma
Pöytälaatikkokirjailijoille ja julkaisijaa hakeville kirjoittajille pyritään järjestämään rekrytointitapahtuma, jossa kustantajille tarjotaan mahdollisuus esitellä toimintaansa ja samalla hakea talliinsa uusia kirjailijoita. Tapahtuman järjestäminen on idea-asteella ja edellyttää useiden kustantajien osallistumista.

Kirjallisuuskurssit
Osuuskunta järjestää jatkossakin jo kesällä 2020 lyhyellä valmisteluajalla ja koronan oloissa hyvin onnistuneet luovan kirjoittamisen kurssin ja tarinan kerronnan kurssin (suvun tarinat talteen) sekä muita kirjallisuuskursseja. Kurssien teemoja pyritään voimavarojen salliessa laajentamaan asiakirjoittamiseen ja dokumentointiin. Kurssien opettajiksi on jo rekrytoitu muutamia alansa korkeatasoisia taiteilijoita ja koulutusosaajia, mm. taiteilijaprofessori Risto Ahti ja Virpi Kaartinen. Muita mahdollisia kouluttajia, esimerkiksi Raija Paananen, haetaan kurssien vetäjiksi ja samalla mahdollistetaan kirjoittamisen opettajien järjestämien omien kurssien toteuttaminen.

Kuvataide

Vaihtuvat näyttelyt
Kampuksella toteutetaan vaihtuvia kuvataiteen näyttelyjä. Näyttelytiloina ovat entiset kuvataiteen opetustilat (Akvaario) päärakennuksen A-siiven pohjakerroksessa ja Ravintola Wanhan Opiston aula. Näyttelytiloja vuokrataan niin yksittäisille toimijoille kuin alan yrityksillekin.

Pysyvä näyttely
Osuuskunnalla on valmius toteuttaa kansanopistotoimintaa esittelevä pysyvä näyttelykokonaisuus, joka erityisen hyvin soveltuu juuri Oriveden Opiston entisiin tiloihin. Asiasta neuvotellaan Kansanopistoyhdistyksen kanssa. Mikäli valtakunnallista halukkuutta ilmenee, voidaan näyttelykokonaisuus laajentaa koskemaan koko vapaata sivistystyötä, jolloin myös Kansalaisopistojen liitto kytkeytyisi mukaan.

Kuvataiteen kurssit
Kesälle 2020 suunnitellut temperamaalaus- ja luonnoskirjakurssi eivät lyhyen valmistelu- ja markkinointiajan sekä koronan oloissa onnistuneet. Niihin suunniteltu ohjelma on kuitenkin käytettävissä vuoden 2021 kurssien järjestämiseen.
Kuvataide sisältää myös valokuvataiteen, jonka kurssitoiminta käynnistetään vuonna 2021. Alustavasti yhden kurssin opettajuudesta on sovittu kansainvälisesti palkitun USA:ssa asuvan Markku Lähdesmäen kanssa. Timo Suvannon valokuvauskurssi on alustavasti sovittu järjestettäväksi 29.6.–1.7.2021.

Puupäät Orivedellä
Yhdessä muiden toimijoiden, mm. Oriveden kaupunki, kanssa selvitetään mahdollisuuksia perustaa sarjakuvista ja niiden tekemisestä kertova museotyyppinen kokonaisuus. Tähän on hyvänä perustana esimerkiksi se, että Oriveden seudulta on kolme Puupää-hatulla palkittua sarjakuvan tekijää ja Tarmo Koiviston Mämmilä-sarjakuvan esikuvana on paljolti pidetty juuri Orivettä.

Näyttämötaide

Teatterikurssi
Pelkästään Orivedellä toimii viisi harrastajateatteriryhmää. Omien tuotantojensa ohella ja tueksi ne kaipaavat tiivistä teatterialan koulutusta. Osuuskunta järjestääkin vuonna 2021 teatterikurssin. Tavoitteena on, että sen pohjalta tulevina vuosina voidaan toteuttaa erityinen lähiseudun harrastajateattereiden laajempi koulutus- ja esiintymistapahtuma.

Kansantanssi

Finlands svenska folkdansring on järjestämässä kaksi kansantanssikurssia. Näiden ja muiden kurssien yhteyteen järjestetään kurssin vetäjien kanssa sovitusti myös yleisölle avoimia kulttuuritilaisuuksia.

Musiikki

Osuuskunta ei itse järjestä musiikkikursseja, mutta mahdollistaa Kampuksen tilojen käytön musiikin kurssitoimintaan. Alustavasti on sovittu mm. Mieskuoroliiton, Klemettiopiston naiskuoron ja Mutes ry:n järjestämistä kursseista.

Klemetti-salissa ja Kampuksen puistossa järjestetään useita konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia. Yhteislaulutilaisuuksia ja pieniä musiikkitapahtumia järjestetään Suvanto-salissa.

Yhteiskunnalliset keskustelut

Aluekehityskeskusteluja
Tällä toimintakaudella osuuskunta järjestää yksin tai mahdollisesti yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa alueellista kehitystä tarkastelevia seminaareja. Keskittymiskehitys on Suomessa kuten muuallakin ollut viime vuosina erittäin voimakasta, ja sen tuntevat nahoissaan sekä kehityksen voittajat että häviäjät. Yhteiskunnallisessa keskustelussa aihe on kuitenkin suurelta osin sivuutettu, ja siihen suhtaudutaan luonnonvoimaisena ja väistämättömänä. Korona-kausi on nostanut esiin monia kehityspiirteitä, joiden suhteen aluekehitystendenssejä on hyvä punnita uudestaan.

Tilaisuuksien tavoitteena on laajentaa paikallistasoisen kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia myös muille kuin kohtuullisen pienille puolueaktiivien joukoille tai kansalaisjärjestöjen jäsenille. Niiden kautta haetaan myös keinoja kansallisen ja eurooppalaisenkin demokratiavajeen pienentämiseen. Kansalaisia pyritään tuomaan aktiiviseen keskusteluun passiivisen median seuraajan roolin sijaan.

Tarkoituksena on tuoda yhteen alan tutkijoita, ajatuspajojen edustajia ja viranomaisia, ja siten luoda areena avoimelle ja pohtivalle keskustelulle, jossa tietoon perustuva ajatustenvaihto avautuu laajaan kansalaiskeskusteluun. Alan tutkijoiden, ajatuspajojen edustajien, viranomaisten ja yleisön kesken käytävissä keskusteluissa hahmotetaan uudenlaista kehitystietä Suomelle.

Naiset yhteiskunnallisina toimijoina
Yhteiskunnallista keskustelua alan tutkijoiden ja yleisön kesken käydään myös kesällä 2021 järjestettävässä seminaarissa, jonka työnimenä on ’Miina Sillanpäästä Sanna Mariniin – vahvat naiset yhteiskunnan huipulla’. Suomi on etenkin tällä hallituskaudella niittänyt mainetta naisystävällisen politiikan imagollaan. Näkyykö naisystävällisyys myös politiikan sisällöissä, ja mitä merkitsisi politiikkatoimien sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolet huomioonottava budjetointi Ja mitä on se kuuluisa intersektionaalisuus? Seminaarin järjestelyihin haetaan yhteistyökumppaneita.

Kansalaisyhteiskunnan tila ja toimintakyky koronan jälkeen
Kampus on erinomainen esimerkki vapaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksista ja potentiaalista, mutta koronan talousvaikutukset ja veikkausvoittovarojen pienentyminen ovat iskeneet kovina siihen taloudelliseen tukeen, jonka varassa moni yhdistys ja osuuskunta toimintaansa pyörittää. Kansalaisyhteiskunta on kuitenkin usein se taho, jonka varassa palveluntarjonta toimii tai vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia ylläpidetään. Kampus järjestää päivän seminaarin, jossa otetaan pulssia kansalaisyhteiskunnan tilasta, toimintamahdollisuuksista ja tulevaisuuden visioista. Tilaisuuteen kutsutaan kansalaisyhteiskunnan tutkijoita ja toimijoita. Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukuntaa ja muita mahdollisia tahoja kutsutaan tähän yhteistyöhön.

Filosofiapäivät
Oriveden filosofiapäivillä kesällä 2021 käydään sekä filosofien keskinäistä tieteellistä keskustelua että popularisoidaan filosofiaa toimimalla puistofilosofian tapaan. Tapahtuman järjestämiseksi pyritään jatkamaan yhteistyötä Kriittisen korkeakoulun kanssa. Filosofi, kirjailija Eero Ojanen on mukana tapahtumaa valmistelevassa ja toteuttavassa työryhmässä.

Muu toiminta

Kirjakahvila
Kirjakahvilan yhteyteen perustetaan matalan kynnyksen päiväkeskus erityisesti ikääntyneiden yksinäisyydestä aiheutuvien ongelmien vähentämiseen. Se toimii yhteistyössä myös Kampuksella olevien A-killan sekä kaupungin nuorisopalvelujen, etsivän nuorisotyön ja nuorten starttivalmennuksen yksiköiden kanssa.

Kulttuuritapahtumien fasilitointi
Kampuksen Klemetti-salissa on 250-paikkainen nouseva katsomo, jonka lisäksi tilaan on järjestettävissä istuimia niin, että yhteensä 400 katsomopaikkaa on käytettävissä. 3,5 hehtaarin puisto mahdollistaa suurempienkin konsertti- ja kulttuuritapahtumien järjestämisen. Puistossa on myös pieni lampi, jossa tarinan mukaan Oriveden Opiston henki asuu.

Suurten kultturitapahtumien järjestämiseksi osuuskunta ensisijaisesti markkinoi ja vuokraa tilojaan ohjelmatoimistoille ja muille tapahtumajärjestäjille. Se voi myös järjestää tapahtumia yhdessä niiden kanssa. Tavoitteena on laajentaa paikkakunnan ja lähiseudun tapahtumatuotantoa niin, että entistä useammalla henkilöllä, erityisesti ikääntyneellä väestöllä olisi mahdollisuus nauttia kulttuurista tarvitsematta matkustaa kauemmas.

Kesälle 2020 suunniteltu koko päivän mittainen musiikkitapahtuma – aamusta lapset, iltapäivällä varhaisnuoret ja illalla täysi-ikäiset –  jää rahoituksen ja resurssien puutteen vuoksi sekä koronaepidemian johdosta toteutumatta.

Valtakunnallinen internaattipedagogiikan toteuttamispaikka
Tällä hetkellä on se tilanne, että lähes kaikki koulutustoimintaa järjestävät yhteisöt ovat luopuneet tai luopumassa internaateistaan pedagogisina ympäristöinä. Oriveden Kampus haluaa kuitenkin jatkaa yli satavuotiasta perinnettään kansallisena yhteisöpedagogisena kouluttajana.

Oriveden Kampuksesta kehitetään valtakunnallinen internaattipedagogiikan toteuttamispaikka. Se mahdollistaa taiteen ja tieteen eri oppilaitosten opetussuunnitelmiin sisältyvien työpajajaksojen toteuttamisen perinteisessä kansanopistoympäristössä. Internaattipedagogisen oppimisympäristön päivittäminen ja kehittäminen on Kampuksen keskeinen ydintavoite.

Erilliset kulttuuritapahtumat
Kampuksella järjestettävien eri kulttuurialojen leirien ja kurssien yhteydessä tarjotaan osallistujille mahdollisuus järjestää yleisölle avoimia tilaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kuorojen konsertit, musiikkikurssien esitykset ja kansantanssijoiden näytökset. Näillä tilaisuuksilla tuotetaan paikalliselle väestölle lisää kulttuuritapahtumia.

Taiteilijaresidenssi
Kampuksen tilat mahdollistavat monipuolisen taiteilijaresidenssitoiminnan. Asumiseen on tarjolla edullisia opiskelijoiden asuinhuoneistoja. Kuvataiteen harjoittamiseen on käytettävissä aiemmat kuvataideopetuksen monipuoliset tilat. Musiikin harrastamista varten on Suvanto-rakennuksessa erillisiä äänieristettyjä tiloja sekä flyygeli ja useita pianoja. Kirjoittamista varten on järjestettävissä omat rauhalliset työhuoneet Kampuksen viidestä eri rakennuksesta. Sirkustaidetta voi harrastaa korkeissa huoneissa, vaikkakaan varsinaisia sirkusvälineitä ei ole käytettävissä.

Perinnepuutarhan idea
Toimintavuoden aikana selvitellään mahdollisuutta toteuttaa osuuskunnalle esitetty idea perinnepuutarhan perustamisesta Kampuksen puistoon. Osana tätä voisi olla aistipuutarha. Asiaa voisi viedä eteenpäin mahdollisesti perustettava perinnepuutarha-yhdistys esimerkkeinään vaikkapa Kangasniemi ja Sastamalan pappila.

Yhteyksien parantaminen
Tietoteknisten yhteyksiä ja laitteiden kehittämistä selvitellään toimintavuoden aikana. Tavoitteena on esimerkiksi mahdollisuus toteuttaa koulutus- ja muiden tilaisuuksien striimaaminen verkkoon. Tämä edellyttää merkittäviä laitehankintoja, mihin haetaan rahoitusta eri lähteistä.

Kiinteistökorjaukset
Kiinteistöjen korjaamisesta laaditaan konkreettinen eri vuosille ajoitettu korjaussuunnitelma. Mahdollisia työkohteita ovat päärakennuksen vesijohto- ja lämmitysverkoston vähittäinen uudistaminen. Lämmityksen kustannusten hillitsemiseksi ja samalla myös Kampuksen aiheuttaman hiilijalanjäljen pienentämiseksi tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja.

Rahoituksen järjestäminen
Osuuskunta jatkaa Kampuksen tilojen vuokrausta yrityksille ja yhteisöille. Vuokratulot muodostavat merkittävän pohjan osuuskunnan taloudelle.
Osuuskunta hakee säätiöiltä ja muilta rahoituslähteiltä avustuksia erityisesti toiminnallisiin kohteisiin. Kiinteistöjen korjaamiseen haetaan rahoitusta investointeja toteuttavilta tahoilta.

Markkinoinnin tehostaminen
Sekä Kampuksen tilojen että tiloissa tapahtuvan toiminnan markkinointiin kiinnitetään erityistä huomiota toimintavuoden aikana. Tarve on hankkia lisää mm. koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestäjiä. Markkinoinnissa tehdään yhteistyötä Ravintola Wanhan Opiston ja Hotelli Sointulan sekä muiden paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Markkinoinnissa käytetään eri toimintamuotoja ja välineitä. Yksi markkinointitapa on vuonna 2020 yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa tehdyt lyhyet videot.

Muut tapahtumat
Vuodelle 2020 suunniteltu Villasukkarakkautta-tapahtuma pyritään toteuttamaan helmikuussa (alustava ajankohta 6.–7.2.2021). Samoin siirtynyt hapanjuurileivonnan koulutustapahtuma varaudutaan järjestämään kevätkaudella. Sadonkorjuujuhla, erilaiset myyntitapahtumat ja kirpputorit tullaan järjestämään myös vuonna 2021. Kirjoittajalukion toteuttaminen kesällä selvitetään yhdessä Suomen Kesälukioseuran ja Oriveden kirjoittajalukion kanssa.

Loppuhuomautus

Vuoden 2021 toiminnassa otetaan huomioon koronaepidemian mahdollinen jatkuminen ja sen tuomat rajoitteet. Edellä olevien toimintojen ohella osuuskunta voi tilanteesta ja yleisön pyynnöstä järjestää myös muuta toimintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi yleiset tanssit Klemetissä.